ДОБРЕ ДОШЛИ на Електронната платформа BALKANET за малки и средни предприятия в сектор земеделие и храни

Целта на електронната платформа BALKANET е да предостави уеб базирани услуги на малки и средни предприятия от сектор земеделие и храни в областта на маркетинга, дигиталната трансформация и кръговата икономика. Да предостави за ползване полезни връзки, свързани с държавни органи, фирми, образователни институти, институции и сдружения, подкрепящи иновациите и устойчивото развитие на сектор земеделие и храни.

Настоящата електронна платформа BALKANET е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014 -2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Търговско-промишлена палата – Враца и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г.