Кръгова икономикаКръговата икономика е заложена като стратегическа цел на европейско ниво. Планът за действие за налагане на кръгова икономика на Европейската комисия предлага преосмисляне на политиката на ЕС чрез въвеждане на промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите: дизайн – производство – потребление – управление на отпадъците – повторно третиране на вторичните материали. Преходът към кръгова икономика е един от основните основен приоритети на ЕС и с оглед на постигане на “Целите за устойчиво развитие” на ООН. Кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките след тяхната употреба в ресурси за други чрез повторна употреба, вторично производство, рециклиране, намаляване на отпадъчните материали и други практики. С други думи, кръговата икономика се стреми към възобновяване.

/10

Въпросник категория КРЪГОВА ИКОНОМИКА

1 / 10

Европейския зелен пакт, или така наречената Зелена сделка е :

2 / 10

Зелена икономика е:

3 / 10

Зелено предприемачество е:

4 / 10

Агротуризмът е:

5 / 10

Ангажиментът за преодоляване на различията между половете е заложен в:

6 / 10

Градското земеделие е:

7 / 10

Социалните аспекти на иновациите в селските райони се свеждат до:

8 / 10

Целите на политиката на ЕС за храните включва:

9 / 10

Чрез агроекологията фермерът осигурява:

10 / 10

Разхищаването на храна е проблем, защото:

Проверете знанията си и за:


Маркетинг и комуникации

Концепцията за маркетинг в днешни дни проучва потребностите и желанията на потребителя като водеща единица. Тя е фокусирана върху снабдяването на пазара на стоки и услуги с такива продукти, които могат да отговорят на тези потребности и желания по най- добрият начин. Маркетингът започва с идентифициране на потребителските нужди, обобщението им, и продължава към адаптирането на съответният готов продукт. След адаптирането, и само при положение, че гореописаните дейности са изпълнени правилно, продуктът или услугата са готови да заемат своята позиция на пазара.
Дигитална трансформация

Дигитализацията е процес, който променя голяма част от живота и работата ни, и все повече земеделски производители се отварят към този процес, като новите технологии все повече стават част от ежедневната им работа. Новите възможности за създаване на мрежи от производители, на нови пазари и организации създават нови шансове в земеделския сектор, но от друга страна са свързани и с редица страхове основно на различни обществени организации като например с този, че дигитализацията може да доведе до още по-голяма индустриализация в земеделието и до господство на големите концерни.