Дигитална трансформацияДигитализацията е процес, който променя голяма част от живота и работата ни, и все повече земеделски производители се отварят към този процес, като новите технологии все повече стават част от ежедневната им работа. Новите възможности за създаване на мрежи от производители, на нови пазари и организации създават нови шансове в земеделския сектор, но от друга страна са свързани и с редица страхове основно на различни обществени организации като например с този, че дигитализацията може да доведе до още по-голяма индустриализация в земеделието и до господство на големите концерни. Заради климатичните промени и кризата в биодиверсификацията обаче, надеждата на фермерите е именно в процеса на дигитализация на производството, а постигането на по-голяма ефективност в производството чрез използването на модерните технологии ще допринесе за повишаване на устойчивостта на сектора.

/10

Въпросник категория ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРMAЦИЯ

1 / 10

Какво означава „процес на дигитализация в земеделието“?

2 / 10

Какво е програмно приложение за управление на дейността и вземането на решения в земеделието?

3 / 10

Програмата „Коперник“ на ЕК е:

4 / 10

Цифрови Иновационни Хъбове са:

5 / 10

Ключов компонент за дигитализацията в земеделието е:

6 / 10

Дигитално земеделие е?

7 / 10

Какво Agriculture 4.0?

8 / 10

Какво е EIT FOOD?

9 / 10

Мобилните приложения са:

10 / 10

Стратегията „от фермата до трапезата“ е:

Проверете знанията си и за:


Маркетинг и комуникации

Концепцията за маркетинг в днешни дни проучва потребностите и желанията на потребителя като водеща единица. Тя е фокусирана върху снабдяването на пазара на стоки и услуги с такива продукти, които могат да отговорят на тези потребности и желания по най- добрият начин. Маркетингът започва с идентифициране на потребителските нужди, обобщението им, и продължава към адаптирането на съответният готов продукт. След адаптирането, и само при положение, че гореописаните дейности са изпълнени правилно, продуктът или услугата са готови да заемат своята позиция на пазара.
Кръгова
икономика

Кръговата икономика е заложена като стратегическа цел на европейско ниво. Планът за действие за налагане на кръгова икономика на Европейската комисия предлага преосмисляне на политиката на ЕС чрез въвеждане на промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите: дизайн – производство – потребление – управление на отпадъците – повторно третиране на вторичните материали. Преходът към кръгова икономика е един от основните основен приоритети на ЕС и с оглед на постигане на “Целите за устойчиво развитие” на ООН.