Маркетинг и комуникацииКонцепцията за маркетинг в днешни дни проучва потребностите и желанията на потребителя като водеща единица. Тя е фокусирана върху снабдяването на пазара на стоки и услуги с такива продукти, които могат да отговорят на тези потребности и желания по най- добрият начин. Маркетингът започва с идентифициране на потребителските нужди, обобщението им, и продължава към адаптирането на съответният готов продукт. След адаптирането, и само при положение, че гореописаните дейности са изпълнени правилно, продуктът или услугата са готови да заемат своята позиция на пазара.

/10

Въпросник категория МАРКЕТИНГ

1 / 10

Какво е аграрен маркетинг?

2 / 10

Кое определение за бранд е най-пълно?

3 / 10

Кои от изброените канали за рекламиране на продуктите и услугите на дадена компания са елементи от дигиталния маркетинг:

4 / 10

От каква предварителна информация се нуждае един фермер, за да направи маркетингово проучване на маркетинговата среда и потребителите?

5 / 10

Маркетингът, разглеждан като концепция за управление, може да бъде прилаган:

6 / 10

Маркетинговата среда е съвкупност от:

7 / 10

От какви фази се състои жизнения цикъл на продукта?

8 / 10

Маркетинг ориентираните фирми провеждат агресивна иновационна политика когато:

9 / 10

Даден продукт е идентифициран когато:

10 / 10

Процесът на избор на определена марка от страна на потребителя се определя в етапа на :

Проверете знанията си и за:


Дигитална трансформация

Дигитализацията е процес, който променя голяма част от живота и работата ни, и все повече земеделски производители се отварят към този процес, като новите технологии все повече стават част от ежедневната им работа. Новите възможности за създаване на мрежи от производители, на нови пазари и организации създават нови шансове в земеделския сектор, но от друга страна са свързани и с редица страхове основно на различни обществени организации като например с този, че дигитализацията може да доведе до още по-голяма индустриализация в земеделието и до господство на големите концерни.
Кръгова
икономика

Кръговата икономика е заложена като стратегическа цел на европейско ниво. Планът за действие за налагане на кръгова икономика на Европейската комисия предлага преосмисляне на политиката на ЕС чрез въвеждане на промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите: дизайн – производство – потребление – управление на отпадъците – повторно третиране на вторичните материали. Преходът към кръгова икономика е един от основните основен приоритети на ЕС и с оглед на постигане на “Целите за устойчиво развитие” на ООН.

Дигитална трансформация


Дигитализацията е процес, който променя голяма част от живота и работата ни, и все повече земеделски производители се отварят към този процес, като новите технологии все повече стават част от ежедневната им работа. Новите възможности за създаване на мрежи от производители, на нови пазари и организации създават нови шансове в земеделския сектор, но от друга страна са свързани и с редица страхове основно на различни обществени организации като например с този, че дигитализацията може да доведе до още по-голяма индустриализация в земеделието и до господство на големите концерни.

Кръгова
икономика


Кръговата икономика е заложена като стратегическа цел на европейско ниво. Планът за действие за налагане на кръгова икономика на Европейската комисия предлага преосмисляне на политиката на ЕС чрез въвеждане на промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите: дизайн – производство – потребление – управление на отпадъците – повторно третиране на вторичните материали. Преходът към кръгова икономика е един от основните основен приоритети на ЕС и с оглед на постигане на “Целите за устойчиво развитие” на ООН.